Terms and conditions

HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER


Handelsbetingelser og vilkår gældende fra 1. august 2020

Disse handelsbetingelser omfatter produkter og tjenester udbudt af Photographer Helga Theilgaard, CVR nr. 26 44 97 31, Kigkurren 8G, 3. th, Danmark, www.helgatheilgaard.com, mobil 26 84 40 43, mail@helgatheilgaard.dk.


Uddannelser

 • Der er bindende tilmelding til vores et-årige uddannelse Master i Portrætfotografi ved tilmelding. Du er dermed forpligtiget til at betale det fulde deltagerbeløb. Dette gælder også ved ratebetalinger.
 • I forbindelse med Covid-19 bliver uddannelsen afviklet under de gældende retningslinjer enten ved fysisk at opdele holdet og undervise over flere dage eller ved online undervisning.
 • Hvis du bliver syg eller på anden måde er forhindret i at deltage, er du velkommen til at overdrage din plads til en anden. Dette skal blot aftales på forhånd med Photographer Helga Theilgaard.
 • Eventuel framelding skal ske skriftligt til Photographer Helga Theilgaard på mail@helgatheilgaard.dk. Du vil modtage en bekræftelse på din framelding efter 2 hverdage. Først når du har modtaget bekræftelsen, er din afmelding registreret.
 • Ved aflysning af en uddannelse fra Photographer Helga Theilgaards side refunderes det fulde beløb, hvis det endnu ikke er påbegyndt og delvist, hvis forløbet er påbegyndt.


Workshops, onlineforløb, mentorforløb og foredrag

 • I forbindelse med Covid-19 bliver workshops, onlineforløb, mentorforløb og foredrag afviklet under de gældende retningslinjer enten ved fysisk at opdele holdet og undervise over flere dage, lave online undervisning eller rykke workshops til nye datoer.
  Der gives ikke refusion i forbindelse med Covid-19 ved deltagers sygdom eller andre udfordringer ved at deltage, men du er velkommen til at overdrage din plads til en anden. Dette skal blot aftales på forhånd med Photographer Helga Theilgaard.
 • Online mentorforløb og online workshops er der bindende tilmelding efter de 14 dages almindelig fortrydelsesret ved online handel.
 • Eventuel framelding skal ske skriftligt til Photographer Helga Theilgaard på mail@helgatheilgaard.dk. Du vil modtage en bekræftelse på din framelding efter 2 hverdage. Først når du har modtaget bekræftelsen, er din afmelding registreret.
 • Ved framelding mere end 30 dage før start beregnes et administrationsgebyr på 15 % af det fulde beløb.
 • Afbestiller du mindre 1 måned før start er der bindende tilmelding og der gives ingen refusion. Dette gælder også ved ratebetaling. Du er dog velkommen til at overdrage din plads til en anden.
 • Hvis du bliver syg eller på anden måde er forhindret i at deltage, er du velkommen til at overdrage din plads til en anden. Dette skal blot aftales på forhånd med Photographer Helga Theilgaard.
 • Ved aflysning af et forløb fra Photographer Helga Theilgaards side refunderes det fulde beløb, hvis det endnu ikke er påbegyndt og delvist, hvis forløbet er påbegyndt.


Rettigheder

Alle rettigheder til uddannelser, workshops, foredrag samt digitale produkter tilhører Photographer Helga Theilgaard. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Der er ikke fortrydelsesret på digitale produkter, medmindre andet er angivet, og adgangen til dette er strengt personligt.

Alle priser er i danske kroner og ekskl.  moms medmindre andet er angivet.

                     

Fotograferinger

Alle beløb er ekskl. moms og omkostninger i forbindelse med optagelse eller hjemtagelse af bille­der, modelhonorarer, rekvisitter, transportomkostninger, fragt og porto.

Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål, og betalingen gælder kun for licens til engangsreproduktion, med mindre der foreligger en skriftlig aftale om andet. Billedmaterialet må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages til tredje mand.

Digital videreudnyttelse af billeder f.eks. på internettet må kun ske efter skriftlig aftale med fotografen.

Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret.

Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindel­se med offentliggørelse.

Ved kommerciel brug af et billede påhviler det køber at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer. Ved publicering af et billede, hvor anden ophavsmands værk ind­går, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra denne.

Digital lagring af fotografens billeder er kun tilladt internt i den periode, det er nødven­digt for den aktuelle produktion. Yderligere lagring må kun ske i følge aftale med foto­grafen.

Billederne må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden fotografens skriftlige tilladelse.

Ved offentliggørelse skal fotografens navn anføres, eks.: “ Photographer Helga Theilgaard”. Ved udeladelse af fotografens navn, kan der debiteres et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede stk. billedepris.

Det påhviler køber at meddele fotografen samtlige ikke aftalte benyttelser inden 14 dage fra udgivelsesdagen. Meddelelse kan være I form af bladbilag eller kopi af tryksag / website.

I modsat fald kan der debiteres et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede stk. billedepris.

Ved uautoriseret brug/brug uden tilladelse, skal det forventes, at priserne er væsentligt højere end ovenstående vejledende prisliste.

 

Betalingsbetingelser: 

Netto kontant. Ved betaling senere end 14 dage fra fakturadato beregnes morarenter (forsinkelsesrenter) efter den danske rentelov. Hertil kommer desuden et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang.

 

Accept af handelsbetingelser og vilkår

Photographer Helga Theilgaard giver ingen garanti for, at du skaber resultater eller tjener penge med den viden eller de idéer, metoder, værktøjer og strategier, du får gennem dit køb af produkter og services udbudt af Photographer Helga Theilgaard.

Ved at anvende viden og indhold fra Photographer Helga Theilgaard eller ved at indgå nogen form for samarbejde accepteres ovenstående vilkår uden forbehold.


Retstvister

Enhver tvivl, der måtte udspringe af denne handels, leverings og abonnementsbetingelser forhandles mellem parterne. I mangel af enighed gennem forhandling, inddrages Dansk Journalistforbunds juridiske konsulenter.